Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych zgodnie z art. 27 (1) DSGVO jest:

Wito Meškank

Choriner Strasse 85

10119 Berlin

Niemcy

+49 172 549 03 29

witomeskank@gmx.de

Dziękujemy za zainteresowanie naszym katalogiem online. Poniżej informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi.

1) dostęp do danych i hosting
Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądającego operatora (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie.
Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi strony i poprawy naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszej oferty, które w kontekście wyważenia interesów przeważają nad naszymi interesami. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę
W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca świadczy dla nas usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłowym przedstawieniem naszej oferty, które w kontekście wyważenia interesów są ważniejsze. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w ramach wyjaśnionych tutaj.
Ten usługodawca znajduje się w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


2) Gromadzenie i wykorzystywanie danych do przetwarzania umów
Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie nam je Państwo podadzą w ramach zapytania lub podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane te są nam potrzebne do realizacji umowy lub do realizacji kontaktu z Państwem i bez ich podania nie można wysłać oferty lub kontaktu. Jakie dane są zbierane, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Udostępnione przez Państwa dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO do realizacji umów i obsługi Państwa zapytań. Jeśli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 § 1 ust. 1 lit. a DSGVO, decydując się na założenie konta klienta, wykorzystamy Państwa dane w celu założenia konta klienta.
Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykraczającego poza to wykorzystywania danych, które jest dozwolone przez prawo i o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisany poniżej adres kontaktowy lub poprzez funkcję przewidzianą do tego celu w koncie klienta.


3) Przesyłanie danych
W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b DSGVO przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do przygotowania oferty na zamówiony towar.
To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub hurtownikom w przypadku, gdy przejmują oni za nas wysyłkę (drop shipment).


4) Opcje kontaktu i prawa użytkownika
Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa:
Zgodnie z art. 15 DSGVO mają Państwo prawo zażądać informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych w zakresie określonym w tym przepisie;
Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo do żądania niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zabronione.
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
- z uwagi na interes publiczny, lub
- jest niezbędna do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
Zgodnie z art. 18 DSGVO, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
- dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu;
- nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
Zgodnie z art. 20 DSGVO, mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi danych;
Zgodnie z art. 77 DSGVO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo z centralą naszej firmy.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt bezpośrednio z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszej stopce redakcyjnej.
Prawo do sprzeciwu
O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równowagi interesów, mogą Państwo sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, mają Państwo prawo do sprzeciwu jedynie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.  ********************************************************************

Polityka prywatności stworzona przez Trusted Shops Rechtstexter we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

pricacy policy created with the Trusted Shops lawyer in cooperation with Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.